BẢO MẬT

Thông tin bạn cung cấp cho Lizks là tùy thuộc vào Chính sách bảo mật của chúng tôi, trong đó điều chỉnh việc thu thập và sử dụng thông tin của bạn, kể cả thông tin cá nhân. Lizks cam kết giữ bí mật tất cả các thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi và không tiết lộ với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

 1. Thay đổi và cập nhật:
  • Lizks có quyền cập nhật các điều khoản trên vào bất cứ thời điểm nào mà Lizks cho là thích hợp.
  • Các Điều khoản này được cập nhật thường xuyên phiên bản cập nhật sẽ được công bố tại fanpage https://www.facebook.com/LizksVietnam hoặc website https://lizks.com mà không cần thông báo trực tiếp đến người dùng.
  • Ngay tại thời điểm các điều khoản mới được cập nhật, các điều khoản cũ sẽ bị vô hiệu hóa và không có hiệu lực hồi tố.
 2. Đăng ký Tài khoản:

  Để truy cập vào các Dịch vụ nhất định mà Lizks cung cấp, người dùng sẽ cần phải đăng ký với Lizks bằng tài khoản Facebook/Email/Số điện thoại cá nhân. Tất cả các thông tin mà bạn cung cấp sẽ được căn cứ vào thông tin trên tài khoản Facebook/Email/Số điện thoại cá nhân của người dùng. Người dùng cần cam kết rằng việc sử dụng tài khoản phải tuân thủ các quy định của Lizks, đồng thời tất cả các thông tin người dùng cung cấp cho chúng tôi là đúng, chính xác, đầy đủ tại thời điểm được yêu cầu. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của người dùng sẽ căn cứ trên thông tin tài khoản đã đăng ký, do đó nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của người dùng.

 3. Quyền truy cập thông tin cá nhân

  Khi sử dụng Dịch vụ, bạn đã trao quyền cho Lizks truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn; đọc thông tin từ Facebook/Email/Số điện thoại của bạn, danh sách bạn bè; ghi dữ liệu lên bộ nhớ của bạn. Tất cả các truy cập này đều được sự đồng ý của bạn và bạn không có quyền khiếu nại về việc truy cập này.

Vui lòng xác nhận thông tin này trước khi sử dụng Dịch vụ.